Aktualności

Konsumenci będą upadać po nowemu

W dniu 29 sierpnia tego roku Sejm jednogłośnie przyjął nowelizację przepisów dotyczących upadłości konsumenckiej. W dniu 19 września 2014 roku, nowelizacja ta została podpisana przez Prezydenta.

Liberalizacji ulegną przesłanki ogłoszenia upadłości przez konsumenta. Sąd będzie mógł oddalić wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej tylko wtedy, gdy stan niewypłacalności konsumenta powstał na skutek jego umyślnego działania lub wskutek rażącego niedbalstwa. Tym samym, nowelizacja odeszła od wyjątkowo restrykcyjnej obecnie przesłanki, zgodnie z którą ogłoszenie upadłości konsumenta możliwe jest jedynie wówczas, jeżeli jego niewypłacalność powstała na skutek wyjątkowych i niezależnych okoliczności (kataklizm, choroba, śmierć jednego z małżonków).

Jednocześnie, dla wskazania znaczenia nowelizacji, podkreślić należy, iż zgodnie z informacji przekazanymi przez Ministerstwo Finansów, na gruncie aktualnie obowiązujących przepisów, na prawie 2.300 wniosków, jakie wpłynęły do sądów, ogłoszono tylko 87 upadłości konsumenckich. Nowelizacja jest jak najbardziej zasadna.

 Do góry