Aktualności

Link a ochrona własności intelektualnej

Postanowieniem z dnia 21 października 2014 roku Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej po raz kolejny wypowiedział się w kwestii tzw. linkowania. Przedmiotowe orzeczenie zostało wydane na skutek pytania prejudycjalnego Niemieckiego Federalnego Trybunału Sprawiedliwości (Bundesgerichtshof) z dnia 25 czerwca 2013 roku sprowadzającego się w istocie do kwestii czy bezpośrednie wyświetlanie na własnej stronie internetowej video z serwisów takich jak YouTube (embedding) stanowi naruszenie praw autorskich?

Przedmiotowe pytanie prejudycjalne zostało sformułowane w wyniku postępowania, w którym BestWater International, podmiot zajmujący się filtrowaniem wody, pozwał dwóch przedstawicieli handlowych działających na rzecz konkurenta. Spór dotyczył kwestii naruszenia przez te podmioty praw autorskich BestWater poprzez umieszczanie na swojej stronie internetowej filmików reklamowych opublikowanych na serwisie YouTube, bez zgody BestWater, przez nieustalone podmioty.

Niezwykle istotnym jest fakt, że Trybunał Sprawiedliwości zaniechał badania źródeł udostępnienia filmików na serwisie YouTube, jako okoliczności niezależnych od pozwanych. Zamiast tego Trybunału Sprawiedliwości jasno i precyzyjnie rozstrzygnął co do legalności embeddingu. Trybunał Sprawiedliwości wskazał bowiem, że w świetle ustawodawstwa europejskiego użytkownicy internetu umieszczający na swoich stronach internetowych obrazy czy filmy uprzednio udostępnione publicznie nie dopuszczają się naruszenia praw autorskich.   

Na chwilę obecną uzasadnienie postanowienia nie jest jeszcze dostępne, także szersza analiza będzie dostępna wkrótce w informacjach branżowych IP.

 Do góry