Aktualności

Nowe obligacje

Na posiedzeniu Sejmu RP w dniu 28 listopada 2014 roku posłowie przyjęli nową Ustawę o obligacjach, w brzmieniu po poprawkach dokonanych przez Komisję Finansów Publicznych, która to Komisja zaproponowała również wydłużenie vacatio legis niniejszej Ustawy z 1 stycznia 2015 roku na 1 lipca 2015 roku.

Jest to pierwsza od ponad 10 lat nowelizacja tego aktu prawnego, która według Ministerstwa Finansów dostosuje regulacje krajowe do aktualnie obowiązujących warunków na rozwiniętych rynkach finansowych. Resort finansów w uzasadnieniu projektu wskazał również, że nowelizacja ma na celu wsparcie rozwoju rynku długoterminowych papierów wartościowych emitowanych przez przedsiębiorstwa.

Ustawodawcy chodzi zasadniczo o stworzenie przez nowelizację tak dogodnych warunków, aby emisja obligacji mogła pełnić rolę dodatkowego, w stosunku do kredytów bankowych, źródła pozyskania kapitału a co za tym idzie ułatwienie dla przedsiębiorstw, które uzyskają łatwiejszy dostęp do dodatkowego źródła finansowania rozwoju.

W związku z tym rozszerzono zakres podmiotowy emitentów obligacji o podmioty zagraniczne i spółki celowe . Do projektu ustawy wprowadzono także instytucję zgromadzenia obligatariuszy, jako quasi – organu reprezentującego obligatariuszy danej serii wobec emitenta.

Rozszerzono również zakres przedmiotowy instrumentów dostępnych emitentom. Chodzi o możliwość emisji obligacji wieczystych i obligacji podporządkowanych.

Celem wprowadzanych zmian ma być uaktywnienie przedsiębiorców poprzez wprowadzenie jaśniejszych i bardziej pewnych reguł rządzących emisją obligacji, a co za tym idzie ożywienie rynku poprzez usunięcie dotychczasowych barier stawianych przez prawo.

 Do góry