Aktualności

Roszczenie sprzedawcy w łańcuchu sprzedawców

Nowelizacja kodeksu cywilnego zwiększa uprawnienia po stronie konsumenta, ale stwarza te nowe przepisy po stronie sprzedawcy wobec poprzednich sprzedawców. Nowe przepisy, obowiązujące od 25 grudnia br. przewidują wprowadzenie działu pt „Roszczenie sprzedawcy w związku z wadliwością rzeczy sprzedanej.” Nowelizacja przyznaje sprzedawcy, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne możliwość dochodzenia naprawienia szkody, którą poniósł w związku z naprawą bądź wymianą rzeczy w stosunku do poprzedniego sprzedawcy, który zawinił wadliwości rzeczy. Odpowiedzialność tą ponosi poprzedni sprzedawca także, jeżeli wiedział o wadzie rzeczy i nie poinformował o niej kupującego, nie tylko zaś, gdy ją spowodował. Zgodnie z ustawą termin przedawnienia roszczeń sprzedawcy wynosi tylko sześć miesięcy, lecz bieg terminu rozpoczyna się z dniem poniesienia kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień przez konsumenta. Innymi słowy - zaistnienie takiej przesłanki nie jest sporne, stąd krótki termin przedawnienia. Odpowiedzialności takiej nie będzie można wyłączyć ani ograniczyć. 

 

 

 

 Do góry