Aktualności

Dowód z urzędu

W uchwale z dnia 11 grudnia 2014 roku, Sąd Najwyższy stwierdził, że w przypadku niepowołania przez stronę (nawet tę reprezentowaną przez profesjonalnego pełnomocnika) dowodu z opinii biegłego, w sytuacji, w której taki dowód jest niezbędny do rozstrzygnięcia sprawy, sąd powinien dopuścić ten dowód z urzędu (sygn. akt III CZP 88/14).

W opinii Sądu Najwyższego, zasady kontradyktoryjności postępowania nie można pojmować nazbyt formalnie, w szczególności nie może ona ustąpić potrzebie wydania sprawiedliwego wyroku.

 Do góry