Aktualności

Kontrakt menedżerski jako odrębny tytuł ubezpieczenia

Sąd Najwyższy wyrokiem z dnia 4 listopada 2014 roku rozstrzygnął, że w przypadku prowadzenia przez osobę fizyczną działalności gospodarczej, której przedmiot obejmuje zarządzanie i kierowanie, kontakt menedżerski nie stanowi odrębnego tytułu do objęcia obowiązkiem ubezpieczeń społecznych. Innymi słowy, w takiej sytuacji tytułem do podlegania ubezpieczeniom społecznym jest wyłącznie prowadzona działalność gospodarcza.

Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy stanowisko to nie traci na aktualności nawet jeśli w ramach działalności gospodarczej usługi są świadczone wyłącznie na rzecz jednego podmiotu, otrzymywane z tego tytułu wynagrodzenie jest stałe, zaś sam kontrakt menedżerski został zawarty na czas określony. W ocenie Sądu Najwyższego sposób świadczenia usług scharakteryzowany w zdaniu poprzednim nadal spełnia cechy działalności gospodarczej, a tym samym nie ma podstaw do uznawania kontraktu menedżerskiego za samodzielną podstawę podlegania ubezpieczeniom społecznym. 

 Do góry