Aktualności

Majątek upadłego po wykreśleniu z rejestru

W razie ujawnienia po wykreśleniu spółki akcyjnej z rejestru przedsiębiorców majątku spółki 

nie objętego likwidacją, stosuje się w drodze analogii przepisy kodeksu spółek handlowych dotyczące likwidacji spółki akcyjnej w organizacji.

Tak wynika z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 3 grudnia 2014 r., sygn. akt. III CZP 90/14.

We wskazywanym orzeczeniu Sąd Najwyższy pochylał się nad problematyką majątków upadłych spółek ujawnionych po zakończeniu postępowania likwidacyjnego. Wątpliwości jakie pojawiają
się w tej kwestii w doktrynie oraz orzecznictwie dotyczą kręgu osób uprawnionych
do nowo ujawnionego majątku, jak i trybu, w jakim takie uprawnienia można zrealizować. 

Sąd Najwyższy dopuścił w tym zakresie stosowanie w drodze analogii art. 170 kodeksu spółek handlowych, który umożliwia prowadzenie postępowania likwidacyjnego wobec spółek z ograniczoną odpowiedzialnością
w organizacji. Oznacza to, iż w razie ujawnienia majątku upadłej spółki po zakończeniu postępowania likwidacyjnego konieczne jest ustanowienie likwidatora w celu dokończenia likwidacji. 

Przedstawiony dylemat kilkakrotnie występował w praktyce doradczej Kancelarii i nigdy nie było dla niego dobrego rozwiązania. Uchwała jest cenną pomocą choć, jak się wydaje, mamy to do czynienia wprost z luką w prawie   

 Do góry