Aktualności

Prawo syndyka do zaskarżenia wykreślenia spółki

Oto co wynika z Uchwały Sądu Najwyższego z dnia 11 września 2014 r., sygn. akt. III CZP 56/14.
W przywoływanym orzeczeniu Sąd Najwyższy w pierwszej kolejności potwierdził, że Syndyk jest uczestnikiem postępowania rejestrowego o wykreślenie upadłej spółki z rejestru, a jego legitymacja procesowa kończy się dopiero wraz z prawomocnym zakończeniem tego postępowania.

W konsekwencji Syndyk jest uprawniony do zaskarżania (nieprawomocnego) postanowienia sądu o wykreślenie upadłej z rejestru. Następnie Sąd Najwyższy dopuścił również możliwość zaskarżania takiego postanowienia o wykreśleniu z rejestru, które uwzględnia wniosek Syndyka. W uzasadnieniu Sąd Najwyższy stwierdził, że pokrzywdzenie orzeczeniem (gravamen) nie stanowi koniecznej przesłanki dopuszczalności środka zaskarżenia, o ile interes publiczny wymaga merytorycznego rozpoznania tego środka.

W konsekwencji zaskarżanie przez Syndyka postanowienia o wykreśleniu z rejestru zgodnego z jego wnioskiem będzie dopuszczalne w razie istnienia interesu publicznego uzasadniającego dopuszczenie takiego środka zaskarżenia.

 Do góry