Aktualności

Istnienie a wykreślenie

W przypadku łączenia się spółek kapitałowych przez przejęcie połączenie następuje z dniem wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej. Poza koniecznością wpisania połączenia do rejestru właściwego według siedziby spółki przejmującej istnieje jeszcze konieczność wykreślenia spółki przejmowanej. Wykreślenie z rejestru następuje z urzędu.

Postanowienie o wpisie połączenia nigdy nie staje się postanowieniem o wykreśleniu spółki przejmowanej. Przepisy kodeksu spółek handlowych. jasno  stwierdzają, że wpis połączenia "wywołuje skutek wykreślenia spółki przejmowanej". Chodzi tu o regulację materialno-prawną, której sens polega na tym, iż z chwilą dokonania wpisu połączenia powstaje także materialno-prawny skutek w postaci przejęcia spółki, tj. utraty przez nią samodzielnego bytu prawnego. Art. 493 § 2 kodeksu spółek handlowych przewiduje, iż przejęcie spółki powinno znaleźć odzwierciedlenie w rejestrze, w postaci odpowiedniego wpisu, tj. wpisu wykreślenia tej spółki z rejestru. Podsumowując, wykreślenie z rejestru spółki przejmowanej ma charakter deklaratoryjny, formalny, a skutek w postaci utraty bytu prawnego przez tą spółkę następuje z chwilą dokonania wpisu połączenia.

 Do góry