Aktualności

Potrącanie wierzytelności z tytułu kar umownych

W uchwale z dnia 5 listopada 2014 roku (sygn. akt III CZP 76/14) Sąd Najwyższy rozstrzygnął kwestię możliwości skutecznego potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej, której termin spełnienia nie został zastrzeżony.

W przytoczonej uchwale Sąd Najwyższy przychylił się do koncepcji, iż wierzytelność wynikająca z kary umownej jest wymagalna niezwłocznie po wezwaniu dłużnika do wykonania zobowiązania.

Oznacza to, że przed dokonaniem potrącenia wierzytelności z tytułu kary umownej konieczne jest uprzednie wezwanie do jej zapłaty. Zatem oświadczenie o potrąceniu bezterminowej wierzytelności bez wezwania do jej zapłaty będzie bezskuteczne, gdyż wierzytelność taka nie będzie wymagalna

 

 Do góry