Aktualności

Faktoring zwalnia z korekty kosztów

Izba Skarbowa w Warszawie w interpretacji z dnia 29 grudnia 2014 roku potwierdziła, że w przypadku zapłaty faktury przy wykorzystaniu faktoringu odwrotnego, przedsiębiorca nie poniesie negatywnych konsekwencji wynikających z przepisów o zapobieganiu zatorom płatniczym. W konsekwencji zastosowanie faktoringu zwolni przedsiębiorców z obowiązku dokonywania korekty kosztów uzyskania przychodów.

Powyższe stanowisko jako pierwszy wyraził Sąd Apelacyjny we Wrocławiu w orzeczeniu z dnia 20 marca 2014 roku (sygn. akt I SA/Wr 76/14). W powyższym wyroku Sąd Apelacyjny uznał, że w przypadku umowy tzw. faktoringu odwrotnego, w momencie dokonania zapłaty przez faktora wierzyciel zostaje zaspokojony i wierzytelność dostawcy wygasa. Zobowiązanie takie należy uznać za „uregulowane” w rozumieniu art. 15b ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych.

 Do góry