Aktualności

Nowelizacja ustawy o obrocie instrumentami finansowymi

W dniu 30 stycznia 2015 roku weszła w życie nowelizacja do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.

Podstawowym celem omawianej noweli jest dostosowanie krajowych przepisów do wymogów rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej dotyczących krótkiej sprzedaży papierów wartościowych.

Do nowelizowanej ustawy wprowadzone zostały sankcje oraz środki administracyjne za naruszenia przepisów rozporządzenia wspólnotowego numer 236/2012 w sprawie krótkiej sprzedaży.

Nowelizacja wprowadziła ponadto przepisy wskazujące właściwe organy nadzoru dla celów wykonywania nowych obowiązków nadzorczych przewidzianych w powyższym rozporządzeniu, ze szczególnym uwzględnieniem instrumentów dłużnych Skarbu Państwa. Krajowym organem nadzoru w sprawach przestrzegania przepisów rozporządzenia będzie Komisja Nadzoru Finansowego.

 Do góry