Aktualności

Prokura łączna niewłaściwa jednak niedopuszczalna

Sąd Najwyższy w uchwale wydanej w składzie siedmiu Sędziów z dnia 30 stycznia 2015 roku (sygn. akt III CZP 34/14) stwierdził, że niedopuszczalny jest wpis do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym jednego prokurenta z zastrzeżeniem, że może on działać tylko łącznie z członkiem zarządu.

Uchwała Sądu Najwyższego zapadła w związku z rozbieżnościami w wykładni dokonywanej przez sądy powszechne w zakresie dopuszczalności tzw. prokury łącznej niewłaściwej. Polega ona na udzieleniu prokury jednej osobie z zastrzeżeniem, że prokurent może działać tylko łącznie z członkiem zarządu. Doktryna i orzecznictwo dopuszczające takie rozwiązanie z reguły uzasadniają to względami praktycznymi, przyjmując zarazem, że do takiego stosunku powinno stosować się analogicznie przepisy o prokurze łącznej lub przepisy o reprezentacji mieszanej.

Sąd Najwyższy odrzucił w uchwale dopuszczalność takiej interpretacji. Szczegółowe uzasadnienie uchwały będzie dostępne niebawem.

 Do góry