Aktualności

Ustawa o obligacjach podpisana przez Prezydenta

W dniu 2 lutego 2015 roku nowa ustawa o obligacjach, w brzmieniu przyjętym przez Sejm, została podpisana przez Prezydenta.

Ustawa rozszerza zakres podmiotowy emitentów obligacji o podmioty zagraniczne i spółki celowe, wprowadza także instytucję zgromadzenia obligatariuszy, jako quasi – organu reprezentującego obligatariuszy danej serii wobec emitenta. Nowa regulacja wprowadza również obligacje wieczyste i podporządkowane, rozszerzając tym samym zakres przedmiotowy instrumentów dostępnych emitentom.

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2015 roku.

 Do góry