Aktualności

Osierocona nieruchomość

Zgodnie z orzeczeniem Sądu Najwyższego, z dnia 14 listopada 2014 roku, spółka przejęta nie może wnioskować o otwarcie uzupełniającej likwidacji oraz powołanie likwidatorów po jej wyrejestrowaniu z rejestru, nawet w sytuacji kiedy spółką przejmującą była spółka zagraniczna, która jako cudzoziemiec (w rozumieniu ustawy o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców) nie może zbyć nieruchomości spółki przejętej, w sytuacji gdy zgodnie z powyższą ustawą nabycie nieruchomości poprzez przejęcie spółki, bez zgody Ministra Spaw Wewnętrznych było nieważne.

Mając na uwadze orzeczenie Sądu mamy do czynienia z sytuacją, w której w aktualnym stanie prawnym nieruchomość nie ma właściciela, ponieważ zgodnie z przepisami kodeksu spółek handlowych majątek spółki przejmowanej przeszedł na spółkę przejmującą, natomiast zgodnie z ustawą o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców nabycie to było nieważne.

 Do góry