Aktualności

Niedookreślona kara - zgodna z Konstytucją

W wyroku z dnia 17 lutego 2015 roku (sygn. akt K 15/13) Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 115 ust. 3 ustawy z 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych jest zgodny z art. 42 ust. 1 Konstytucji. Przedmiotem rozważania było użycie sformułowania „w inny sposób niż określony w ust. 1 i ust. 2”.

W ocenie Trybunału Konstytucyjnego sięgnięcie przez ustawodawcę do pojęć niedookreślonych należy uznać za uzasadnione charakterem regulacji prawnoautorskiej, stosowanej w warunkach dynamicznych zmian doby nowych technologii. Stąd ustawodawca zastosował konstrukcję tzw. przestępstwa skutkowego, a więc takiego, o którym decyduje wystąpienie określonego skutku, nie sposób doprowadzenia do tego skutku.

 Do góry