Aktualności

Zatrudnianie cudzoziemców – nowe rozporządzenie

Zmiana art. 90 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy zobligowała ministra właściwego do spraw pracy do wydania nowych rozporządzeń wykonawczych w sprawie zatrudniania cudzoziemców.

Obecne rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie przypadków, w których powierzenie wykonywania pracy cudzoziemcowi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest dopuszczalne bez konieczności uzyskania zezwolenia na pracę oraz w sprawie wydawania zezwolenia na pracę cudzoziemca obowiązują do 1 maja 2015 roku.

Projektowane rozporządzenia w większości powielają dotychczasowe rozwiązania, przy czym osoby obecnie przebywające w Polsce bez konieczności uzyskiwania zezwolenia na pracę, mogą kontynuować pobyt na dotychczasowych zasadach nie dłużej niż 12 miesięcy od wejścia w życie nowych regulacji.

Według danych resortu pracy, omawiane rozporządzenia będą oddziaływać na ok. 13 500 pracodawców oraz ok. 40 000 cudzoziemców.

 Do góry