Aktualności

Środki unijne poza zajęciem

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 26 lutego 2015 roku.

Sąd Najwyższy potwierdził, że zajęcie rachunku bankowego nie może obejmować środków, o których mowa w art. 831 § 1 pkt 2a k.p.c., chyba że egzekwowana wierzytelność powstała w związku z realizacją projektu, na który te środki były przeznaczone.

Środki o których mowa w przepisie artykułu 831 § 1 pkt 2a k.p.c. to środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej ale także niepodlegające zwrotowi środki pochodzące ze źródeł zagranicznych.

 Do góry