Aktualności

Koniec bankowych tytułów egzekucyjnych w dotychczasowej postaci

W dniu 15 stycznia 2015 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że art. 96 ust. 1 i art. 97 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Prawo bankowe są niezgodne z art. 32 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Na gruncie omawianego wyroku Trybunał dostrzegł, że banki nie są zwykłymi uczestnikami obrotu gospodarczego, jednakże uznał, że bankowe tytuły egzekucyjne są przywilejem zbyt daleko idącym. W tym zakresie Trybunał podzielił pogląd Sądu Rejonowego w Koninie, iż bankowe tytuły egzekucyjne naruszają konstytucyjną zasadę równości stron, wyrażoną w art. 32 ust. 1 Konstytucji.

Z uwagi na możliwość wystąpienia chaosu w obrocie bankowym, Trybunał zdecydował się odroczyć utratę mocy obowiązującej zakwestionowanych przepisów do dnia 1 sierpnia 2016 roku.

 Do góry