Aktualności

Zachowanie ustawowego terminu wniesienia zażalenia

W dniu 19 lutego 2015 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę (sygn. akt III CZP 100/14) w przedmiocie zachowania ustawowego terminu na wniesienie zażalenia, określonego w art. 395 § 2 ustawy kodeks postępowania cywilnego.

Zagadnienie prawne powstało w związku z brakiem wskazania przez ustawodawcę wprost, do jakiego sądu powinno być wniesione zażalenie, a w konsekwencji czy termin na wniesienie rozważanego środka odwoławczego zostanie zachowany w przypadku złożenia go bezpośrednio w sądzie drugiej instancji.

Sąd Najwyższy orzekł, że przewidziany w art. 394 § 2 ustawy kodeks postępowania cywilnego termin do wniesienia zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji jest zachowany także wtedy, gdy przed jego upływem strona wniosła zażalenie do sądu drugiej instancji właściwego funkcjonalnie.

 Do góry