Aktualności

Polskie spółki komandytowo-akcyjne wypełniają definicję spółki kapitałowej

Wyrokiem z dnia 22 kwietnia 2014 roku, wydanym w sprawie C-357/13, Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej odpowiedział na pytanie prejudycjalne Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie dotyczące charakteru spółki komandytowo-akcyjnej w świetle dyrektywy dotyczącej podatków pośrednich od gromadzenia kapitału.

W powyżej wskazanym wyroku Trybunał uznał, że polska spółka komandytowo-akcyjna w świetle unijnej dyrektywy 2008/7/WE powinna być uznawana za spółkę kapitałową.

Wyrok TSUE ma znaczenie w kontekście art. 2 pkt 6 lit. c) ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, określającego warunki zwolnienia z obowiązku zapłaty PCC od restrukturyzacji spółek kapitałowych. Dyrektywa 2008/7/WE obowiązuje od 1 stycznia 2009 roku, zatem w świetle wyroku TSUE od tej chwili brak było podstaw do pobierania PCC przy restrukturyzacjach z udziałem spółki komandytowo-akcyjnej.

 Do góry