Aktualności

Zmiana terminologii – koniec problemów?

Zwrot sum wpłacanych na rachunek depozytowy sądu w postępowaniu zabezpieczającym lub egzekucyjnym (tzw. depozyt procesowy) powoduje problemy wynikające z wątpliwości czy należy je utożsamiać z depozytem sądowym, o którym mowa w przepisach kodeksu cywilnego (tzw. depozyt materialny), co powodowałoby możliwość zastosowania przepisów kodeksu postępowania cywilnego dotyczących spraw depozytowych.

Zagadnienie to budziło wątpliwości także dlatego, że ustawodawca stosował niejednolitą terminologię w tym zakresie posługując się zarówno wyrażeniem „rachunek depozytowy sądu” jak i „depozyt sądowy”. Kwestie te jednoznacznie przesądzała uchwała Sądu Najwyższego z dnia 27 lutego 2008 roku o sygn. akt III CZP 153/07, zgodnie z którą do depozytów procesowych nie stosuje się postępowania określonego w Dziale V kpc.

Od 1 stycznia 2015 roku, w wyniku zmian wprowadzonych ustawą o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 26 września 2014 roku, ustawodawca ujednolicił terminologię, wskazując, że w przypadku depozytów procesowych kwoty wpłacane są na rachunek depozytowy Ministra Finansów. Rozwiewa to powyższe wątpliwości, jednak procedura zwrotu nadal pozostaje nieuregulowana.

 Do góry