Aktualności

Kolejna nowelizacja ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawił projekt kolejnej nowelizacji ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów, który obecnie jest badany przez Radę Ministrów.

Tym razem zmiana dotyczy przede wszystkim regulacji w zakresie postępowania w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów. Spod zakresu postępowań w sprawach praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów wyłączone zostało postępowanie dotyczące stosowania przez przedsiębiorców postanowień wzorców umów uznanych za niedozwolone oraz uznania postanowienia wzorca za niedozwolony. Zmianie uległ cały system kontroli postanowień wzorców umów.

Zgodnie z nowym projektem, postanowienia będą badane w postępowaniu przed Prezesem UOKiK, który rozstrzygałby w decyzji administracyjnej czy postanowienie wzorca umowy ma charakter niedozwolony, a także zakazywał dalszego jego stosowania. Tym samym rejestr klauzul niedozwolonych zastąpiony zostałby rejestrem decyzji Prezesa UOKiK, kontrola natomiast postanowienia na drodze postępowania administracyjnego przed Prezesem UOKiK podlegałaby kontroli sądowej. Istotnym novum jest uwzględnienie w katalogu praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oferowania konsumentom usług finansowych, które nie odpowiadają ich potrzebom oraz oferowanie usług finansowych w sposób nieadekwatny do ich charakteru.

Tym samym, Prezes UOKiK będzie miał obowiązek działać w szerszym niż dotychczas zakresie chroniąc zbiorowych interesów konsumentów. Prezes UOKiK otrzymał także cenne narzędzia tak aby mógł szybko reagować i przeciwdziałać niewłaściwym praktykom przedsiębiorców wymierzonym w konsumentów – będzie mógł wydawać decyzje tymczasowe zakazując stosowania praktyki jeszcze przed wydaniem decyzji kończącej postępowanie, a także uzyska możliwość bezpłatnej publikacji w mediach ostrzeżeń przed nieuczciwymi praktykami przedsiębiorców.

 Do góry