Aktualności

Odprawa dla pracownika, który rozwiązuje umowę o pracę

W uchwale z dnia 2 lipca 2015 roku Sąd Najwyższy orzekł, że pracownik, który rozwiązuje umowę o pracę na podstawie art. 55 § 1(1) kodeksu pracy z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika jest uprawniony do odprawy pieniężnej, o której mowa w art. 8 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników, jeżeli przyczyny te stanowią wyłączny powód rozwiązania stosunku pracy (sygn. akt III PZP 4/15).

W konsekwencji, pracownik, który rozwiązał umowę o pracę z powodu ciężkiego naruszenia przez pracodawcę jego podstawowych obowiązków wobec pracownika, może domagać się od pracodawcy nie tylko odszkodowania, o którym mowa w art. 55 § 1(1) kodeksu pracy, lecz również odprawy należnej z tytułu rozwiązania umowy o pracę z przyczyn niedotyczących pracowników.

 Do góry