Aktualności

Sejm przyjął zmiany w prawie autorskim

W dniu 10 lipca 2015 roku Sejm uchwalił nowelizację ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, która m.in. rozszerza zakres dozwolonego użytku utworów, w szczególności dostęp do dzieł osieroconych oraz ogranicza tak zwany press clipping.

Nowelizacja przewiduje ponadto m.in. tantiemy dla twórców za biblioteczne wypożyczanie książek poza ich siedzibę oraz możliwość zwielokrotniania przez biblioteki, archiwa, muzea i szkoły cyfrowych kopii utworów w celu uzupełnienia, zachowania lub ochrony utworów znajdujących się we własnych zbiorach oraz możliwość udostępniania przedmiotowych zbiorów dla celów badawczych lub poznawczych za pośrednictwem końcówek systemu informatycznego (terminali) znajdujących się na terenie tych jednostek. Podkreślić należy, że uchwalona nowelizacja wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/28/UE z dnia 25 października 2012 roku w sprawie niektórych dozwolonych sposobów korzystania z utworów osieroconych oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/29/WE z dnia 22 maja 2001 roku w sprawie harmonizacji niektórych aspektów praw autorskich i pokrewnych w społeczeństwie informacyjnym.

Szerzej o zmianach wynikających z nowelizacji, ze szczególnym uwzględnieniem kontrowersji dotyczących press clippingu, już wkrótce na stronie Kancelarii.

(Źródło: Projekt Ustawy z dnia 10 lipca 2015 roku o zmianie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy o grach hazardowych. 149-12.NK VII kadencja/druk 3449; Sprawozdanie Stenograficzne z 96. Posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 10 lipca 2015 roku).

 Do góry