Aktualności

Odpowiedzialność banku za błędne dane beneficjenta przelewu

Zgodnie z wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Warszawie, z dnia 20 lutego 2015 roku (sygn. akt VI ACa 546/14) wykonanie polecenia rozliczenia pieniężnego na numer rachunku bankowego wskazany w dyspozycji przelewu stanowi prawidłowe wykonanie polecenia. Tym samym nie może być podstawą odpowiedzialności odszkodowawczej banków uczestniczących w dokonywaniu rozliczenia.

Sąd Apelacyjny stwierdził ponadto, iż brak jest podstaw do nałożenia na bank, jako dostawcę usług płatniczych, dodatkowego obowiązku weryfikacji zgodności oznaczenia beneficjenta polecenia przelewu z numerem rachunku bankowego wskazanym przez dysponenta przelewu.

Powyższe stanowisko Sąd Apelacyjny oparł na wykładni art. 64 ust. 1 Prawa bankowego, dokonanej w świetle postanowień dyrektywy nr 2007/64/WE.

 Do góry