Aktualności

Zgoda współtwórców nie jest konieczna przy dochodzeniu roszczeń z tytułu praw do całości utworu

Tak orzekł Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 7 maja 2014 roku (sygn. akt ACA 1663/13).

W uzasadnieniu wyroku Sąd Apelacyjny stwierdził, że zgoda innych współtwórców nie jest konieczna przy dochodzeniu roszczeń z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych do całości utworu.  

W orzeczeniu Sąd Apelacyjny potwierdził, iż w obecnym stanie prawnym zdezaktualizowało się stanowisko wyrażone przez Sąd Najwyższy w wyroku z 20 czerwca 1975 r. (sygn. akt I CR 353/75), w którym SN uznał, że dochodzenie roszczenia przez współtwórcę ograniczone jest wysokością udziału w utworze.

 Do góry