Aktualności

Temat związków zawodowych znów przed Trybunałem Konstytucyjnym

Konfederacja Lewiatan (reprezentująca interesy pracodawców) złożyła wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją art. 77[2] § 4 Kodeksu pracy i art. 30 ust. 5 ustawy o związkach zawodowych.

Zgodnie z tymi przepisami, jeśli związki zawodowe nie wyrażają zgody na zmianę regulaminu wynagradzania i jednocześnie przedstawią w ciągu 30 dni wspólnie uzgodnione stanowisko w tej sprawie, pracodawca nie jest w stanie samodzielnie zmienić wskazanego regulaminu, co zdaniem wnioskodawców ma być niezgodne z Konstytucją.

Inaczej wygląda sytuacja pracodawców, u których funkcjonuje Zakładowy Układ Zbiorowy Pracy, który obejmuje swoim zakresem warunki dotyczące wynagradzania. Ci pracodawcy są upoważnieni do wypowiedzenia ZUZP, co stawia ich w znacznie korzystniejszej sytuacji.

Zdecydowanie negatywne stanowisko wobec wniosku Lewiatana zajęło OPZZ i zarzuca w nim próbę zastąpienia konsensusu w tym zakresie jednostronną decyzją pracodawcy.

 Do góry