Aktualności

Trybunał o Dekrecie - raz jeszcze

Dnia 12 maja 2015 roku Trybunał Konstytucyjny wydał wyrok, sygn. akt P 46/13, w którym to uznał, że art. 156 § 2 kodeksu postępowania administracyjnego, w zakresie, w jakim dopuszcza stwierdzenie nieważności decyzji wydanej z rażącym naruszeniem prawa, gdy od wydania decyzji nastąpił znaczny upływ czasu, a decyzja była podstawą nabycia prawa lub ekspektatywy, jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Wątpliwość Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie powstała na tle sprawy dotyczącej nieruchomości warszawskich a dokładnie komunalizacji na podstawie dekretu z dnia 26 października 1945 r. o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy.

Wyrok jest kluczowy dla spraw dotyczących nieruchomości warszawskich, w których to poprzednicy prawni stron postępowań nie złożyli w sześciomiesięcznym terminie wniosku w trybie art. 7 ust. 1 Dekretu o przyznanie im prawa wieczystej dzierżawy z czynszem symbolicznym lub prawa zabudowy za opłatą symboliczną, a następnie zwracali się o przywrócenie terminu, co było pozytywnie rozpatrywane przez ówczesne władze miasta.

Od tej chwili wszelkie sprawy dotyczące unieważnień decyzji z lat czterdziestych ubiegłego wieku na podstawie art. 156 § 1 pkt 2 kodeksu postępowania administracyjnego powinny być rozpatrywane na korzyść następców prawnych właścicieli nieruchomości warszawskich.

 Do góry