Aktualności

Nowelizacja Kodeksu pracy

W dniu 25 czerwca 2015 roku Sejm prawie jednomyślnie uchwalił rządowy projekt nowelizacji Kodeksu pracy. Projekt ten ma na celu wyeliminowanie nadużyć związanych z zawieraniem z pracownikami umów terminowych.

Do najważniejszych zmian wprowadzanych tą nowelizacją należą:

  • wyeliminowanie z systemu prawnego umowy na czas wykonania określonej pracy,
  • ograniczenie czasu na jaki pracownik może być zatrudniony na podstawie umowy na czas określony do 33 miesięcy,
  • wprowadzenie regulacji, zgodnie z którą czwartą umowę na czas określony pomiędzy tymi samymi stronami, niezależnie od długości przerwy pomiędzy rozwiązaniem poprzedniej a nawiązaniem kolejnej umowy o pracę, uważa się za umowę na czas nieokreślony,
  • możliwość jednostronnego zwolnienia pracownika przez pracodawcę z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia,
  • zrównanie okresu wypowiedzenia umów na czas określony z okresem wypowiedzenia umów na czas nieokreślony.

Dzisiaj (24 lipca 2015 roku) ma się odbyć głosowanie w Senacie w przedmiocie uchwalenia tej ustawy. Jeżeli nie zostaną wprowadzone poprawki co do vacatio legis, ustawa wejdzie w życie w ciągu 6 miesięcy od dnia jej ogłoszenia, czyli najprawdopodobniej w I połowie 2016 roku.

 Do góry