Aktualności

Nieruchomości warszawskie do Trybunału

Dnia 3 sierpnia 2015 roku  Prezydent RP skierował wniosek do Trybunału Konstytucyjnego o zbadanie zgodności z Konstytucją ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy.

Wniosek dotyczy zbadania zgodności wprowadzenia nowych przesłanek rozpatrywania wniosków byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, które zostały im odebrane dekretem z 1945 roku o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy. Zdaniem Prezydenta RP zakres przesłanek przemawiających za oddaleniem wniosku jest bardzo szeroki, szerszy nawet niż w samym dekrecie z 1945 r.
Ze skargi możemy wyczytać, że tak szerokie ograniczenie możliwości uzyskania prawa użytkowania wieczystego przez byłych właścicieli nieruchomości warszawskich, bez wprowadzenia możliwości uzyskania stosownej rekompensaty, stanowi naruszenie konstytucyjnej zasady ochrony własności i innych praw majątkowych wyrażonej w art. 64 ust. 1 i 2 Konstytucji.  

W skardze została również zakwestionowana możliwość zakończenia prowadzonego postępowania po upływie 6 miesięcy, kiedy to nie można odnaleźć byłego właściciela nieruchomości.

 Do góry