Aktualności

Krzywda w dobrach osobistych – w sądzie okręgowym

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 roku (sygn. akt III CZP 36/15).

Przedmiotem pytania skierowanego do Sądu Najwyższego było ustalenie czy sprawy o zasądzenie zadośćuczynienia za krzywdę wyrządzoną naruszeniem dóbr osobistych przez opublikowanie materiału prasowego należy traktować jako sprawy o roszczenia wynikające z prawa prasowego i jako takie na podstawie art. 17 pkt 3 k.p.c. być rozpoznawane rzeczowo przez sąd okręgowy.

W uchwale Sąd Najwyższy potwierdził, że tak jest w istocie, i niezależnie od wartości przedmiotu sporu sądem właściwym rzeczowo w takich sprawach będzie sąd okręgowy.

 Do góry