Aktualności

Solidarna odpowiedzialność uchylona

Tak stwierdził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 lipca 2015 r. (sygn. akt III CZP 45/15).

W uchwale Sąd Najwyższy potwierdził, że w razie odstąpienia przez wykonawcę od umowy o roboty budowlane, zawartej z podwykonawcą, inwestor nie ponosi solidarnej odpowiedzialności z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia za roboty wykonane przez podwykonawcę na podstawie art. 6471 § 5 k.c

 Do góry