Aktualności

Urząd nie sprawdzi wartości udziałów

Naczelny Sąd Administracyjny w dniu 20 lipca 2015 roku (II FSK 1772/13) orzekł, że przychodem z kapitałów pieniężnych jest nominalna wartość udziałów (akcji) w spółce.

Zagadnienie prawne przedstawione do rozstrzygnięcia Sądu dotyczyło interpretacji przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, tj. upoważnienia organów podatkowych do weryfikacji wartości udziałów obejmowanych w zamian za aport, w sytuacji wystąpienia agio.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych wyraźnie mówią o nominalnej wartości udziałów objętych za wkład niepieniężny. W związku z powyższym wartość przychodu z tytułu aportu równa się wartości nominalnej objętych udziałów, a organ podatkowy nie jest uprawniony do określania tego przychodu na podstawie innych kryteriów.

 Do góry