Aktualności

Tylko Poczta Polska

Tak uznał Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 14 lipca 2015 r. (sygn. akt II UZ 10/15).

Skład orzekający stanął na stanowisku, że przepis art. 165 § 2 Kodeksu postępowania cywilnego w brzmieniu Oddanie pisma procesowego w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe lub w placówce pocztowej operatora świadczącego pocztowe usługi powszechne w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej jest równoznaczne z wniesieniem go do sądu należy interpretować literalnie, a nawet zawężająco.

Tym samym nadanie pisma procesowego za pośrednictwem firmy InPost Sp. z o.o., która nie posiada statusu operatora wyznaczonego – jak na razie tylko Poczta Polska S.A. ma taki status -  nie wywołuje określonych skutków procesowych.

 Do góry