Aktualności

Pracownik nie zawsze chroniony

Jedno z najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego - wyrok Sądu Najwyższego z dnia 24 czerwca 2015 roku (sygn. akt II PK 182/14) wskazuje, że w postępowaniu wszczętym z powództwa pracownika sąd nie we wszystkich sytuacjach dokonuje przewidzianego w Kodeksie postępowania cywilnego wezwania właściwej osoby do udziału w sprawie jako pozwany.

Jeżeli pracownik popiera błędne wskazanie pozwanego, sąd nie  może wbrew jego intencjom uchronić go przed negatywnymi skutkami tego błędu. Tak samo sąd nie wezwie właściwego pozwanego, gdy powód jest reprezentowany przez fachowego pełnomocnika.

Tym samym właściwy wybór pełnomocnika procesowego jest bardzo ważny również w sprawach pracowniczych, bowiem fakt posiadania fachowej reprezentacji powoduje, że zasada szczególnej ochrony interesów pracownika może nie mieć zastosowania. W sytuacji zaś, gdy takiego pełnomocnika brak, lepiej aby pracownik milczał, niż przez nieznajomość prawa pozbawił się pomocy sądu.

 Do góry