Aktualności

Szczegółowe uzasadnienie zarzutów

Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w dniu 1 września 2015 roku zaprezentował dokument zawierający wyjaśnienia odnoszące się do nowej instytucji - Szczegółowego uzasadnienia zarzutów.

Od tego bowiem dnia, po zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów przedstawiał będzie przedsiębiorcom szczegółowe uzasadnienie zarzutów kierowanych wobec nich w postępowaniach w sprawach praktyk ograniczających konkurencję, praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów oraz nakładania kar pieniężnych za naruszenie przepisów ustawy.

Przedstawienie przedsiębiorcy pisma ze szczegółowym uzasadnieniem zarzutów będzie konieczne w sytuacji jeśli Prezes UOKiK zamierza wydać decyzję stwierdzającą praktykę. Działanie takie jest realizacją wymogów wynikających z Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności  oraz z art. 74 ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2015 roku, poz. 184), który przewiduje konieczność umożliwienia stronie postępowania wypowiedzenia się co do stawianych jej zarzutów, zebranych w sprawie dowodów i faktów, na których Prezes UOKiK zamierza oprzeć swoją decyzję.

W piśmie zawierającym szczegółowe uzasadnienie zarzutów stawianych przedsiębiorcy, Prezes UOKiK będzie przedstawiał także informacje co do przewidywanej kary, ewentualnego rygoru natychmiastowej wykonalności, oraz możliwości wypowiedzenia się przez stronę co do zarzutów w określonym terminie.

Te istotne novum ma stanowić zapewnienie stronie postępowania prawa do obrony oraz realizację zasady sprawiedliwości proceduralnej.

 Do góry