Aktualności

Nowelizacja ustawy o sporcie

12 sierpnia 2015 r. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej podpisał nowelizację Ustawy o sporcie.  

Nowelizacja wprowadziła obowiązek członkostwa we właściwej międzynarodowej federacji sportowej uznanej przez MKOl. Jest to niewątpliwie potwierdzenie pozycji MKOl jaką zajmuje w piramidalnej i autonomicznej strukturze organizacji sportowych. Co więcej, MKOl będzie mógł wpłynąć na to, którzy sportowcy w Polsce będą mogli otrzymywać stypendia, a którzy będą musieli liczyć tylko na prywatnych sponsorów

Wprowadzone zmiany mają także wpłynąć na transparentność polskich związków sportowych (dalej: PZS), poprzez wprowadzenie bardziej restrykcyjnych wymagań dla członków zarządu. Dodatkowo oprócz corocznego badania sprawozdania finansowego z działalności PZS, przez biegłego rewidenta, nowelizacja przewiduje obowiązek przesyłania sprawozdań (finansowego i merytorycznego) do ministra właściwego do spraw kultury fizycznej celem ich publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

Bardzo dużą zmianą jest dodanie nowego rozdziału 9a zatytułowanego „Odpowiedzialność dyscyplinarna oraz rozstrzyganie sporów w sporcie”. Przepisy tego rozdziału ustanawiają Trybunał Arbitrażowy do Spraw Sportu, który będzie rozstrzygał także spory wynikające z zaskarżenia ostatecznych decyzji dyscyplinarnych PZS. Powołanie Trybunału i nadanie mu odpowiedniego charakteru w drodze ustawy potwierdza jego istotną rolę.

 Do góry