Aktualności

Kasacja także w zastawach

Tak orzekł Sąd Najwyższy w składzie 7 sędziów w postanowieniu z dnia 12 sierpnia 2015 roku, w sprawie III CZP 21/15.

Pytanie prawne zostało przedstawione powiększonemu składowi Sądu Najwyższego ze względu na istnienie w piśmiennictwie oraz orzecznictwie sądów istotnych rozbieżności w interpretacji art. 5911 § 1 k.p.c. w zakresie, w którym dopuszcza skargę kasacyjną w sprawach z zakresu prawa rzeczowego.

Rozbieżności rozstrzygnięte finalnie przez Sąd Najwyższy dotyczyły ustalenia czy pojęcie „spraw z zakresu prawa rzeczowego”, użyte w przepisie obejmuje także sprawy o wpis do rejestru zastawów.

W postanowieniu Sąd Najwyższy potwierdził, że tak jest w istocie, i w konsekwencji od postanowień zapadłych w sprawach o wpis do rejestru zastawów przysługuje skarga kasacyjna.

 Do góry