Aktualności

Mobbing a dyskryminacja

Istotną okoliczność odróżniającą te dwa zjawiska stanowi ciężar dowodu. W przypadku  zakazu dyskryminacji pracownik musi jedynie  uprawdopodobnić jego naruszenie, natomiast pracodawca, który chce zwolnić się od odpowiedzialności powinien wykazać, że taka sytuacja nie miała miejsca.

Dużo trudniejsza z punktu widzenia postępowania dowodowego jest dla pracownika sytuacja, w której występuje on z powództwem o stosowanie mobbingu. Wtedy musi on dowieść, że takie zjawisko miało miejsce i że był on ofiarą oraz wykazać związek przyczynowy pomiędzy  występowaniem mobbingu a powstaniem  rozstroju zdrowia.

W wyroku z 3 sierpnia 2011 r., I PK 35/11 Sąd Najwyższy orzekł, że obowiązek przeciwdziałania mobbingowi spoczywający na pracodawcy jest obowiązkiem starannego działania. Pracodawca może uwolnić się od odpowiedzialności za mobbing, jeżeli wykaże, że podjął działania mające na celu przeciwdziałanie mobbingowi oraz ,że obiektywnie rzecz biorąc działania te były adekwatne do zamierzonych celów oraz przynajmniej potencjalnie skuteczne.

 Do góry