Aktualności

Kolejna duża zmiana w zakresie ochrony konsumentów

W dniu 26 września 2015 roku została podpisana przez Prezydenta RP nowelizacja ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (tekst jednolity Dz.U. z 2015 r. poz. 184). Nowe regulacje przewidują szereg instytucji, które zapewnić mają skuteczniejszą ochronę konsumentów. Zmiany wejdą w życie pół roku po ich opublikowaniu w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy koncentrują się wokół takich zagadnień jak, między innymi,:możliwość wyrażenia poglądu istotnego w dowolnej indywidualnej sprawie przed sądem powszechnym przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, możliwość wydawania decyzji tymczasowych przez Prezesa UOKiK w sprawach dotyczących naruszenia zbiorowego interesu konsumentów, wprowadzenie instytucji tzw. tajemniczego klienta czy ograniczenia w zakresie oferowania konsumentom usług finansowych.

Najistotniejsza jednak zmiana dotyczy nowego modelu kontroli postanowień wzorców umów – Prezes UOKiK będzie badał abuzywny charakter konkretnego postanowienia wzorca umowy. Zrezygnowano z rozszerzonej prawomocności orzeczeń Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o uznaniu postanowienia wzorca za niedozwolony, zostanie to zastąpione stwierdzaniem niedozwolonego charakteru konkretnego postanowienia w decyzji Prezesa UOKiK skierowanej wobec konkretnego przedsiębiorcy i odnoszącej skutek wobec wszystkich konsumentów, którzy zawarli z tym przedsiębiorcą umowę. Co więcej, w miejsce prowadzonego do tej pory rejestru klauzul niedozwolonych wprowadzony zostanie rejestr decyzji Prezesa UOKiK.

Jest to kolejna istotna zmiana przepisów prawnych dotyczących konsumentów, jako że w dniu 24 grudnia 2014 roku weszła bowiem w życie ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r. poz. 827).

Cały artykuł tutaj - cz. I.

cz. II.

 

 Do góry