Aktualności

Kolejne niekorzystne orzeczenie dla wywłaszczonych

15 września 2015 Sąd Najwyższy w składzie 7 siedmiu (III CZP 107/14)  odpowiedział na pytanie prawne zadane mu przez Rzecznika Praw Obywatelskich „czy sąd cywilny może stwierdzić nieważność umowy sprzedaży nieruchomości (umowy ustanawiającej użytkowanie wieczyste), zawartej przed dniem 1 stycznia 1998 r., z tego tylko powodu, że narusza ona prawo poprzedniego właściciela do zwrotu nieruchomości wywłaszczonej, która stała się zbędna na cele publiczne?”

Pytanie zostało zadane na tle rozbieżności w orzecznictwie dotyczących sytuacji, gdy nieruchomości które powinny zostać zwrócone poprzednim właścicielom, jako zbędne, niepotrzebne dla realizacji wspólnych, społecznie użytecznych celów, były sprzedawane przez gminy w trakcie toczących się postępowań administracyjnych o ich zwrot. Problem ten próbował rozwiązać ustawodawca blokując możliwość odzyskania - na drodze administracyjnej - nieruchomości sprzedanych przed 1 stycznia 1998 r. Regulacja ta nie przesądzała jednak, czy można odwrócić skutki prawne takich umów przed sądem cywilnym.

Zdaniem Sądu umowa sprzedaży wywłaszczonej nieruchomości oraz umowa ustanowienia użytkowania wieczystego na takiej nieruchomości nie są nieważne z powodu ich zawarcia z naruszeniem art. 69 ust. 1 i art. 47 ust. 4 ustawy z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce gruntami i wywłaszczaniu nieruchomości (jedn. tekst: Dz.U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 ze zm.).

 Do góry