Aktualności

Reklamacje w finansach – od 10 października

10 lipca 2015 roku Sejm uchwalił ustawę o rozpatrywaniu reklamacji przez podmioty rynku finansowego i o Rzeczniku Finansowym.

Nowe przepisy związane są z reklamacjami składanymi przez osoby fizyczne. W chwili zawierania umowy instytucja finansowa będzie zobowiązana do przedstawienia pisemnej informacji dotyczącej procedury jej składania i rozpatrywania.

W przypadku złożenia reklamacji przez klienta, instytucja finansowa będzie zobowiązana do jej rozpatrzenia oraz udzielenia w ciągu 30 dni pisemnej odpowiedzi wraz z uzasadnieniem, zaś w szczególnych przypadkach – 60 dni. W przypadku niedochowania powyższych terminów, reklamacja zostanie uznana zgodnie z wolą klienta.

Ustawa wprowadza instytucję- Rzecznika Finansowego. Dotychczas funkcjonujący urząd Rzecznika Ubezpieczonych, z dniem wejścia w życie nowej ustawy ulegnie automatycznemu przekształceniu w instytucję Rzecznika Finansowego. Celem wprowadzenia tej nowej instytucji jest zwiększenie ochrony klientów instytucji finansowych i podejmowanie w tym kierunku odpowiednich działań.

25 sierpnia 2015 roku ustawa została podpisana przez Prezydenta, zaś wejdzie w życie 30 dni od dnia ogłoszenia, które miało miejsce 10 września 2015 roku.

 Do góry