Aktualności

Poszkodowany nie jest konsumentem

Wydana w dniu 9 września 2015 roku przez Sąd Najwyższy uchwała (sygnatura akt III SZP 2/15) dotycząca statusu konsumenta – a dokładnie jego braku – osób poszkodowanych w wypadku komunikacyjnym, może wpłynąć na ochronę tych uczestników rynku przed nieuczciwymi praktykami zakładów ubezpieczeń.

Osoby dochodzące świadczeń z umów ubezpieczenia zawieranych przez sprawców wypadku przestaną być chronione przed nieuczciwymi praktykami silniejszych uczestników rynku - ubezpieczycieli, Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nie będzie uprawniony do czuwania nad ich bezpieczeństwem w drodze prowadzenia postępowań dotyczących naruszenia zbiorowego interesu konsumentów.

W swojej uchwale bowiem Sąd Najwyższy wskazał, że poszkodowany będący osobą fizyczną, nieprowadzącą działalności gospodarczej, dochodzący roszczenia od ubezpieczyciela w ramach odpowiedzialności gwarancyjnej z tytułu umowy obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych nie jest konsumentem w rozumieniu art. 24 w związku z art. 4 punkt 12 ustawy z dnia 17 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. nr 50, poz. 331 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 221 kodeksu cywilnego.

Cały artykuł tutaj.

 Do góry