Aktualności

Zapłata w walucie kontraktu

Sprawa powstała na tle żądania włoskiej firmy Fratelli L. srl. zapłaty przez polską firmę ok. 370 tys. zł za dostarczone tekstylia, a spór dotyczył waluty w jakiej zapłaty zażądali Włosi. Sąd Okręgowy, który zastosował włoski kodeks cywilny, ale polską procedurę cywilną, zasądził żądaną kwotę w złotych. Na etapie postępowania apelacyjnego powódka przewalutowała jednak żądane na euro. Sąd Apelacyjny w Łodzi utrzymał wyrok zasadzający należność w złotych. Powiedział przy tym, że zmiana waluty nie jest zmianą roszczenia.

Sąd Najwyższy (w sprawie II CSK 783/14)  uchylił jednak wyrok Sądu Apelacyjnego i nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy. W uzasadnieniu stwierdzono, że „zasada walutowości (art. 358 Kodeksu cywilnego) należy do prawa materialnego, a nie procesowego, i sąd apelacyjny nie mógł dokonać zmiany roszczenia. Jeżeli zaś podstawą powództwa jest oznaczony stosunek prawny, umowa przewidująca świadczenie w walucie obcej – w tej sprawie w Euro – nie można żądać zapłaty w innym pieniądzu. We Włoszech obowiązuje zresztą taka sama zasada.

 Do góry