Aktualności

Galerie handlowe – rozwiązanie dylematu

Takie rozwiązanie wchodzi w życie od 11 listopada 2015 roku na mocy nowelizacji ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca (Dz.U. Nr 80, poz. 717 z późniejszymi zmianami).

Usunięta zostaje w ten sposób luka powstała po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 8 lipca 2008 roku (sygn. akt K 46/07) uchylającym ustawę z dnia 11 maja 2007 r. o tworzeniu
i działaniu wielkopowierzchniowych obiektów handlowych (Dz.U. Nr 127, poz. 880).
Uchylona ustawa zmniejszała dolną granicę (z 2000 m2 do 400 m2) powierzchni sprzedaży obiektów handlowych, których lokalizacja musi być przewidziana w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. W wyniku wyroku Trybunału powstało zagadnienie prawne, czy w miejsce rzeczonych 400m2 wchodzi wartość wcześniejsza (2000 m2), czy przepis staje się w całości pozbawiony znaczenia.

Nowelizacja rozstrzyga tę wątpliwość i zajmuje pierwsze z stanowisk.

Tym samym zostaje także zatwierdzona dominująca linia orzecznicza sądów administracyjnych (zob. m. in. wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z dnia 18 grudnia 2012 roku, sygn. akt II OSK 1515/11), które w większości spraw przyjmowały, że uchylenie ustawy przywraca dawną wielkość.

 Do góry