Aktualności

Kto zapłaci wynagrodzenie nadzorcy

To rezultat uchwały Sądu Najwyższego z dnia 8 października 2015 r. (sygn. akt III CZP 54/15).

W uchwale Sąd Najwyższy analizował zakres solidarnej odpowiedzialności członków zarządu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością za zobowiązania spółki przewidzianej w art. 299 § 1 k.s.h.

W ocenie Sądu odpowiedzialność wynikająca z tego przepisu rozciąga się także na zobowiązania spółki powstałe po dniu złożenia wniosku o upadłość, jeżeli wniosek ten został następnie oddalony ze względu na nie posiadanie majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego. Zobowiązanie takie to m.in. wynagrodzenie tymczasowego nadzorcy sądowego, do którego Sąd Najwyższy bezpośrednio odniósł się w uchwale.

 Do góry