Aktualności

Służebność przesyłu bez stref

W uchwale z 11 grudnia 2015 roku, sygn. akt III CZP 88/15 Sąd Najwyższy odpowiedział na pytanie prawne i stwierdził, że strefy kontrolne, o których mowa w § 10 Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie z dnia 26 kwietnia 2013 roku (Dz. U. poz. 640), nie pokrywają się z zakresem obciążenia nieruchomości służebnością przesyłu.

Strefy kontrolne są wyznaczane dla gazociągów na okres ich użytkowania i celem zapobiegania negatywnym wpływom na jego funkcjonowanie. Wiąże się to z zakazem wznoszenia budynków i kontrolowaniem rosnącego w pobliżu gazociągu drzewostanu. Wskazana uchwała wskazuje, że te obciążenia nie mogą być automatycznie traktowane jako wchodzące w treść służebności przesyłu

 Do góry