Aktualności

Kurator zamiast zarządu

W dniu 17 grudnia 2015 roku Sąd Najwyższy wydał interesującą uchwałę (sygn. akt III CZP 91/15) dotyczącą reprezentacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w postępowaniu o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Wspólników.

W sprawie wniesione zostało powództwo o stwierdzenie nieważności uchwały Zgromadzenia Wspólników o odwołaniu członków zarządu, a sąd przed którym toczyła się sprawa udzielił zabezpieczenia roszczenia o stwierdzenie nieważności, ewentualnie o uchylenie uchwał walnego zgromadzenia spółki z ograniczoną odpowiedzialnością - poprzez wstrzymanie wykonalności uchwały o odwołaniu dotychczasowego członka zarządu oraz uchwał o powołaniu nowego składu zarządu. W związku z tym powstała wątpliwość, który zarząd jest uprawniony do reprezentowania spółki w tym postępowaniu.

Zdaniem Sądu Najwyższego w takiej sytuacji zarząd nie może działać za spółkę w postępowaniu o udzielenie zabezpieczenia, którego przedmiotem jest roszczenie osoby odwołanej z zarządu o uchylenie lub stwierdzenie nieważności uchwał zgromadzenia wspólników o zmianach w składzie zarządu. W takim przypadku sąd właściwy do rozstrzygnięcia powództwa o stwierdzenie nieważności uchwały wyznacza kuratora spółki.

 Do góry