Aktualności

Pierwsza upadłość polskiego banku

W dniu 30 grudnia 2015 roku Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy X Wydział ds. Upadłościowy, na wniosek Komisji Nadzoru Finansowego, ogłosił upadłość z możliwością zawarcia układu Spółdzielczego Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołominie. Podstawą ogłoszenia upadłości było stwierdzenie przez Sąd pozytywnej przesłanki ogłoszenia upadłości, tj. stanu niewypłacalności dłużnika (różnica między aktywami a pasywami wynosiła ok. - 1,3 mld złoty) oraz niestwierdzenie zaistnienia przesłanki negatywnej do ogłoszenia upadłości, tj. brak majątku dłużnika wystarczającego do zaspokojenia kosztów postępowania.

Warto zauważyć, że jest to pierwsza w historii upadłość polskiego banku. Sprawa będzie mieć niewątpliwie charakter precedensowy, a przed Sądem stoi niewątpliwie trudne zadanie jak pogodzić interesy wierzycieli instytucjonalnych (np. NBP), a prywatnych klientów banku, spośród których wielu ulokowało w tym banku całe swoje oszczędności.

 Do góry